Siutlankatu 1, 20380 Turku
Classes
Judo
Choose other class
 • "Work-out" Jutsu
 • Brazilian jiu-jitsu
 • Defendo
 • How to fall safely -course
 • Kids Ju-jutsu
 • Hokutoryu Ju-jutsu
 • Judo
 • Kickboxing
 • Kenjutsu

Judo

Judo

Instructors

Kati
Kajander
Olli
Sikstus
Niko
Vainio

Training for all

 • Thu 19:00 - 20:30
 • Sun 18:00 - 19:30

Judo