Siutlankatu 1, 20380 Turku
Classes
Judo
Choose other class
  • "Work-out" Jutsu
  • Brazilian jiu-jitsu
  • Defendo
  • How to fall safely -course
  • Kids Ju-jutsu
  • Hokutoryu Ju-jutsu
  • Judo
  • Kickboxing
  • Kenjutsu

Judo

Judo

Instructors

Kati
Kajander
Olli
Sikstus

Judo