Siutlankatu 1, 20380 Turku
Classes
Kenjutsu
Choose other class
  • "Work-out" Jutsu
  • Brazilian jiu-jitsu
  • Defendo
  • How to fall safely -course
  • Kids Ju-jutsu
  • Hokutoryu Ju-jutsu
  • Judo
  • Kickboxing
  • Kenjutsu

Kenjutsu

Kenjutsu 

Training for all

  • Wen 20:30 - 21:30